Salgs og leveringsbetingelser

1.0 Anvendelse – Definisjoner.

1.1 Disse alminnelige betingelser for salg og levering av varer er gyldig fra 21.10.2003, og får anvendelse i det omfang det ikke er avtalt noe annet skriftlig mellom partene selger og kjøper. Eventuelle fravik må avtales skriftlig og inngå som spesielle betingelser. Følgende definisjoner er gjeldende.

1.2 Leveransen betyr de varer, produkter og utstyr, komplett med dokumentasjon som selger skal levere til kjøper i henhold til avtalen.

1.3 Avtalen betyr den registrerte ordre eller den av begge parter signerte kontrakt som er definert på eget kontraktsformular inklusiv alle spesifiserte vedlegg og tillegg.

1.4 Ordresummen betyr den betaling eksklusiv merverdiavgift, som skal erlegges for leveransen.

1.5 Kjøper betyr det selskap som er definert som kjøper i kontraktsformularet, i eget avtaledokument eller på ordren.

1.6 Selger betyr Fliskonsept A S

 

2.0 Tilbud – aksept på tilbud.

2.1 Tilbud må aksepteres omgående og senest innen 8 dager etter dato for utsendelse med mindre annet er avtalt. Tilbud blir først bindende ved skriftlig aksept, ordrebekreftelse eller påbegynt levering.

 

3.0 Levering og leveringstid.

3.1 Hvis det ikke er avtalt at leveransen skal skje fra våre lagre, kan levering skje fra den produsent hvor ordren plasseres av selger.

3.2 Skjer levering etter avtale fra selgerens leverandør, overtar selgeren intet ansvar for forsinket levering. Er leveringstid ikke avtalt må selger ha minst 8 dagers varsel eller så langt varsel leverandør oppgir.

3.3 Er avsendelse av leveransen for kortere eller lengre tid umuliggjort på grunn av kjøperens forhold, er salgssummen likevel forfalt til betaling. Leveransen blir da for kjøperens regning og risiko lagret hos produsent, selger, speditør eller lignende.

3.4 Forsinket levering gir alene ikke kjøper rett til annullering av avtalen eller krav om erstatning.

3.5 Kjøper skal sørge for adkomstvei fra offentlig vei til leveringssted og for interne transportveier, samt sørge for at forholdene ved mottakelse av leveransen tillater levering i henhold til avtalt leveringsbetingelse.

 

4.0 Leveringsbetingelser.

4.1 De avtalte leveringsbetingelser skal så vel fortolkes som være i henhold til de ved avtalens inngåelse gjeldende incoterms.

4.2 Er det ikke avtalt særskilt leveringsbetingelse skal leveranse fortolkes ex works selgers leverandør eller selgers adresse.

 

5.0 Priser – betaling.

5.1 Priser forståes eksklusiv merverdiavgift og hvis ikke annet er avtalt er det leveringsdagens pris, som er gjeldende.

5.2 Faktura dateres den dag varen leveres fra selger eller produsent og denne dag gjelder som leveringsdag.

5.3 Betalingsbetingelser er 30 dager etter leveringsdag, eller når leveransen er stilt til kjøpers disposisjon, hvis ikke annet er skriftlig avtalt.

5.4 Ved forsinket betaling beregnes den til enhver tid gjeldende morarente i henhold til lovgivning i Norge om forsinket betaling.

 

6.0 Eiendomsforbehold – rettigheter.

6.1 Leveransen forblir selgers eiendom inntil den er fullt betalt. Kjøper må derfor behandle leveransen i samsvar med dette forhold .

 

 

7.0 Kvalitet.

7.1 Kvalitetskrav i henhold til Norsk Standard (NS) eller andre produkt-/bransjestandarder er kun gjeldende i den grad det er skriftlig avtalt mellom partene.

 

8.0 Emballasje.

8.1 Emballasje taes ikke retur med mindre dette er avtalt.

 

9.0 Retur av varer.

9.1 Varer kan kun returneres etter avtale mellom kjøper og selger.

9.2 Dersom årsaken til retur ikke skyldes feil fra selgeren, vil 15% re- turomkostninger bli fratrukket kreditnota for den aktuelle leveranse.

9.3 Leveranse , hvor de aktuelle produkter ikke inngår i selgers normale varesortiment taes ikke varen i retur, med mindre det foreligger feil fra selger i forhold til den avtalte leveranse.

 

10.0 Reklamasjoner.

10.1 Reklamasjon vedrørende transportskade eller manglende kolli skal skje ved varens ankomst. Kjøper må dokumentere slike skader og mangler ved påtegnelse på fraktbrev til transportfører.

10.2 Reklamasjon vedrørende kvantitet skal skje til selger straks og senest innen 8 dager etter varemottak. Reklamasjonen skal inneholde spesifikasjon over avvik.

10.3 Reklamasjon vedrørende feil på varen skal skje hurtigst mulig og senest 8 dager etter at feilen er eller burde være oppdaget. Dog i intet tilfelle senere enn 1 år fra varens mottakelse.

 

11.0 Ansvarsbegrensning.

11.1 Selgeren har intet ansvar for skade eller tap, som er følge av varens videreanvendelse eller for annet konsekvensansvar, så som arbeidsutgifter, dagmulkt, skadeserstatning, leietap eller annet, med mindre feil eller mangler ved varen kan føres tilbake til forsettlig eller grov uaktsomhet hos selger og hvor det fra kjøper påvises påregnelig årsakssammenheng mellom den påklagede feil/mangel og den inntrådte skade. Selgerens eventuelle erstatningsansvar gjelder ikke for noen del av leveransen lenger enn 1 år fra leveringsdato.

11.2 Eventuelt økonomisk ansvar for selger skal aldri overstige ordresummen.

 

12.0 Fritakelsesgrunner-Force Majeure.

12.1Skulle det inntreffe en ekstraordinær situasjon som ligger utenfor partenes kontroll og umuliggjør oppfyllelse av plikter etter denne avtalen – Force Majeure – , suspenderes den rammedes parts forpliktelser så lenge den ekstraordinære situasjonen vedvarer. Den annen parts motytelser suspenderes i samme tidsrom. Bl.a. jordskjelv, syklon, storm, oversvømmelse, tåke, krig, handelsblokade, opptøyer, opprør eller streik, lockout eller andre arbeidskonflikter streik, ekstremvær, trafikkulykker og togulykker anses som Force Majeure .Hvis forholdet har midlertidig karakter kan leveringstiden kreves utsatt.

12.2 Foretar selgerens leverandør annullasjon av noen art, som berører selger har selger tilsvarende rett overfor kjøper.

12.3 Dersom en av partene vil påberope Force Majeure, skal den annen part omgående gis skriftlig melding, som skal inneholde opplysninger om hindringen og hvis mulig om hindringens varighet.

12.4 Hvis en Force Majeure situasjon varer så lenge, eller er av et slikt omfang, at det vil virke sterkt urimelig overfor en av partene, kan avtalen bringes til opphør. Vedkommende part skal i så fall varsle den andre parten med minst en måneds skriftlig varsel

12.5 Fliskonsept AS henviser også til transportørenes NSAB-2015 . Fliskonsept AS er ikke ansvarlig for forsinket leveranse grunnet forsinkelser fra innleide transport firma m m og er ikke erstatningspliktige for eventuelle forsinkelser.

 

13.0 Tvister.

13.1 Alle tvister som oppstår i anledning avtalen, skal avgjøres, tolkes og bedømmes etter norsk lov.

 

 

 

13.2 I tilfelle av søksmål anses selgers verneting vedtatt av begge parter.

 

 

NSAB – 2015

 

INNLEDENDE BESTEMMELSER

Nordisk Speditørforbunds Alminnelige Bestemmelser redegjør for speditørens og oppdragsgiverens rettigheter og plikter, deri innbefattet speditørens ansvar ifølge forskjellige, til enhver tid gjeldende transportrettslige konvensjoner, så som eksempelvis CIM, CMR, Haag-Visbyreglene samt Montrealkonvensjonen eller tillegg, vedlegg eller protokoller tilknyttet slike transportrettslige konvensjoner.

 

ANVENDELSE

§ 1

Disse bestemmelser gjelder kun og utelukkende for medlemmer av Nordisk Speditørforbund.

Dersom en medlemsorganisasjon i Nordisk Speditør- forbund uttrykkelig aksepterer det, med virkning for den aktuelle medlemsorganisasjonens land kan disse bestemmelsene imidlertid også få anvendelse for virksomheter som ikke er medlemmer.

 

NETTVERKSKLAUSUL

§ 2

Hvis særskilt avtale er truffet om en bestemt trans- portmåte, eller hvis det bevises at tap, manko, skade eller forsinkelse har funnet sted mens godset ble trans- portert med et bestemt transportmiddel, skal speditø- ren i stedet være ansvarlig etter de lovbestemmelser og

 

allment forekommende og godtatte transportvilkår som gjelder for denne transportmåte, i den utstrek- ning disse regler avviker fra bestemmelsene i §6, an- net og tredje ledd jfr. §§ 15-21.

 

OPPDRAGET TIL SPEDITØREN

§ 3

A. Tjenester

Oppdraget til speditøren kan omfatte:

– transport av gods, agenturtjenester og formidlings- tjenester,

– logistikktjenester, forsyningskjedetjenester og råd- givningstjenester,

– lagring av gods og lagertjenester

– laste-/lossetjenester og skipsmegling

– andre tjenester, herunder men ikke begrenset til fortolling, andre toll- og MVA-relaterte tjenester, samarbeid i utførelsen av oppdragsgivers plikter etter offentligrettslige forpliktelser, bistand i håndtering av forsikringsmessige problemstillinger og bistand i for- bindelse med eksport- og importdokumenter.

B. Speditøren som kontraktspart

1) Med unntak for oppdrag etter § 3 C nedenfor, er speditøren ansvarlig som kontraktspart for alle tjenes- ter som utføres av speditøren i samsvar med §§ 2 og 15–21. Speditøren er videre ansvarlig for andre kon- traktsparter som speditøren har engasjert for å utføre oppdraget.

2) Uansett hvordan oppdragsgivers krav mot spedi-

 

 

tøren eller dennes kontraktsmedhjelpere begrunnes, gjelder disse bestemmelser med samme ansvar for kontraktsmedhjelperne som for speditøren selv. Det sammenlagte ansvar for speditøren og kontraktsmedhjelperne begrenses beløpsmessig til hva som gjelder i henhold til disse bestemmelser.

C. Speditøren som formidler

Med unntak av § 3 B, 1 er speditøren ansvarlig i hen- hold til §§ 22–24 som formidler, for hele eller deler av oppdraget, hvis speditøren ikke påtar seg slike tjenester i eget navn eller for egen regning, og på betingelse av at speditøren spesifiserer overfor oppdragsgiver at tjenestene gjennomføres kun som formidler. Som formidler er speditøren ikke ansvarlig for andre enn sine egne ansatte.

D. Lagring

For lagringsoppdrag gjelder bestemmelsene i § 25.

E. Alminnelig praksis etc.

I tillegg til det som er uttrykkelig avtalt, gjelder alminnelig praksis og allment forekommende vilkår i den utstrekning de ikke avviker fra disse bestemmelsene.

 

OPPDRAGSGIVEREN

§ 4

Med oppdragsgiveren forstås i disse bestemmelser den som har truffet avtale med speditøren, eller den som har trådt inn i oppdragsgiverens sted. Oppdragsgiverens ansvar reguleres av bestemmelsene i § 26.

 

GENERELLE BESTEMMELSER

 

UTFØRELSE AV OPPDRAGET

§ 5

Partene erkjenner viktigheten av, og skal gi hverandre de opplysninger som er nødvendige for å gjennomføre oppdraget. Speditøren påtar seg i henhold til avtale å utføre tjenester, hente, ta vare på og besørge håndtering av godset på en for oppdragsgiveren formålstjenlig måte ved hjelp av alminnelig brukte transportmidler og transportveier.

En kontrakt mellom speditøren og oppdragsgiveren (for transport eller andre tjenester) dokumentert med elektroniske transportdokumenter skal anses for å være inngått kun når speditøren utsteder en elektronisk kvittering som inkluderer en aksept.

Instruksjoner til speditøren om oppdragets omfang skal gis direkte til ham. Opplysninger i faktura om at godset er solgt mot etterkrav eller verdioppgave i forsendelsesinstruksjoner innebærer således ikke at speditøren er gitt i oppdrag å innkassere fakturabeløpet eller å tegne forsikring.

Med mindre annet er avtalt, er det oppdragsgiverens plikt å tilrettelegge for lasting og lossing av godset, og det er speditørens plikt å sørge for stuing og sikring av godset.

§ 6

Speditøren plikter å godtgjøre at han, innenfor rammen av det oppdrag han har mottatt, omsorgsfullt har ivaretatt oppdragsgiverens interesser.

Har speditøren selv eller hans ansatte forsettlig eller grovt uaktsomt forvoldt skade, forsinkelse eller annet tap, eller har speditørens undertransportør forsettlig forvoldt skade, forsinkelse eller annet tap, kan speditøren ikke påberope seg reglene i disse bestemmelser som utelukker eller begrenser hans ansvar eller som endrer bevisbyrden, for så vidt ikke annet fremgår av § 2.

Hvis de nøyaktige omstendighetene som førte til tap, skade, manko eller forsinkelse av gods mens godset var i speditørens varetekt, ikke kan påvises, skal ikke dette i seg selv anses som grov uaktsomhet fra speditørens side.

§ 7

Speditøren er ansvarlig for at godset blir hentet, transportert og levert innen rimelig tid (uten tidsløfte). Ved bedømmelse av hva som er rimelig tid skal man ta hensyn til de opplysninger om forventet tidspunkt for henting, transport og ankomst som speditøren har gitt i sin markedsføring eller ellers i forbindelse med inngåelse av avtalen.

Speditøren er ansvarlig for at godset blir hentet, transportert og levert innen den tid (med tidsløfte) som

– er avtalt skriftlig som særskilt tidsgarantert transport,

– er angitt skriftlig av oppdragsgiveren som tilbudsforutsetning og uttrykkelig akseptert av speditøren,

– er presentert av speditøren i et skriftlig tilbud og som er akseptert av oppdragsgiveren.

§ 8

Hvis speditøren, når oppdraget skal utføres, blir nødt til å handle uten først å innhente instruksjoner, gjør han dette for oppdragsgivers regning og risiko.

Oppstår det risiko for verdiforringelse av gods som speditøren har tatt hånd om, eller fare for person-, eiendoms- eller miljøskader på grunn av godsets beskaffenhet, og oppdragsgiveren ikke treffes, eller han ikke snarest, etter anmodning foranlediger at godset blir fjernet, kan speditøren ta nødvendige forholdsregler med godset og, dersom det er påkrevet, la det selge på betryggende måte. Gods som er utsatt for ødeleggelse eller sterk verdiforringelse, eller gir årsak til akutt fare, kan speditøren etter omstendighetene uten varsel selge for oppdragsgivers regning, uskadeliggjøre eller tilintetgjøre.

Det speditøren derved mottar som salgsinntekt, skal han omgående avregne med oppdragsgiveren etter fradrag av rimelige kostnader i forbindelse med salget.

Speditøren skal snarest mulig underrette oppdragsgiveren om de tiltak som er truffet og på anmodning dokumentere eventuelle utgifter i forbindelse med dette, samt godtgjøre at han har utøvet tilbørlig om- sorg for å redusere omkostninger og risiki.

For slike utlegg kan speditøren kreve særskilt utleggsprovisjon.

§ 9

Ved skade, forsinkelse eller annet tap oppstått som følge av tredjepersons handlinger eller unnlatelser, plikter speditøren å reklamere overfor denne, men bare hvis speditøren eller hans egne ansatte har – el- ler burde ha hatt – kjennskap til en slik skade, en slik forsinkelse eller et slikt tap. Speditøren skal under- rette oppdragsgiveren og i samråd med ham treffe nødvendige tiltak for å sikre oppdragsgiverens krav på erstatning hos den som har forvoldt skaden eller tapet eller bærer ansvaret for dette. På anmodning skal speditøren assistere oppdragsgiveren i dennes mellomværende med tredjemann.

 

Hvis det ønskes, skal speditøren overdra til oppdrags- giveren de rettigheter og krav som han måtte ha ifølge sin avtale med tredjeperson.

§ 10

Speditørens tilbud baseres på de oppgaver av betydning for oppdraget som gis til speditøren av oppdrags- giveren, eller på forhold som speditøren ellers kan anta er normale for vedkommende oppdrag.

§ 11

Uansett hva som gjelder for oppdragsgiverens betalingsplikt ifølge inngått kjøpsavtale eller fraktavtale med andre enn speditøren, plikter oppdragsgiveren på anmodning mot nødvendig dokumentasjon å betale speditørens tilgodehavende (vederlag, forskudd, refusjon av utlegg m.m.) inkludert forskudd til speditøren for slike omkostninger, i h.h.t avtalte vilkår.

Dersom godset ikke leveres til transport i henhold til avtale og oppdraget av denne grunn ikke kan utføres, helt eller delvis, og dersom oppdraget avbrytes og ikke kan utføres som avtalt på grunn av forhold utenfor speditørens eller hans undertransportørs kontroll, har speditøren, med mindre annet er avtalt, rett til avtalt frakt og annen betaling, med fradrag for det speditøren har spart, eller med rimelighet har kunnet spare ved ikke å behøve å fullføre oppdraget.

Det ovennevnte skal også gjelde i tilfeller hvor speditøren har avtalt å tillate oppdragsgiveren å utsette betalingen inntil godset ankommer bestemmelsesstedet.

§ 12

For arbeid som beviselig er nødvendig ut over det som er uttrykkelig avtalt, eller som normalt hører inn under speditørens oppdrag, inkludert tilleggskostnader for tjenester utført av speditøren i h.h.t avtalen, er speditøren berettiget til særskilt godtgjørelse. Godtgjørelsen fastsettes etter de samme prinsipper som godtgjørelsen for de tjenester som omfattes av oppdraget.

 

 

 

KONFIDENSIALITET OG INFORMASJONSSIKKERHET

§ 13

Partene forplikter seg til å behandle all vesentlig informasjon mottatt fra den annen part konfidensielt.

Hver av partene har ansvar for at vedkommendes an- satte og rådgivere overholder partens forpliktelser i henhold til spedisjonsavtalen.

Partene skal iverksette egnede tekniske og organisatoriske tiltak for å ivareta informasjonssikkerheten på sine tjenester og lagring og bruk av informasjon som behandles i partenes respektive informasjonssystem med hensyn til sikkerheten ved funksjoner, telekommunikasjon, maskinvare og programvare samt data- innholdets konfidensialitet og integritet.

All tilgang til speditørens eller oppdragsgiverens informasjonssystemer må gjennomføres på en måte som ivaretar sikkerheten til det aktuelle informasjonssystemet.

Partene skal utvise aktsomhet ved ivaretakelsen av de ovennevnte forpliktelsene med hensyn til tilgjengelig teknologi under hensyntagen til risiko og kostnader.

Forpliktelsene angitt ovenfor i denne avtalens § 13 skal også gjelde etter opphør av avtalen mellom speditøren og oppdragsgiveren.

 

TILBAKEHOLDSRETT OG PANT

§ 14

Speditøren har tilbakeholdsrett og panterett i gods som er under hans kontroll, dels for alle de omkostninger som hviler på godset – vederlag og lagerleie iberegnet – og dels for speditørens samtlige øvrige fordringer på oppdragsgiveren, som vedrører oppdrag etter § 3 foran.

Dersom godset går tapt eller skades, har speditøren tilsvarende rettigheter i erstatningsbeløp fra forsikringsselskaper, fraktførere eller andre.

Betales ikke speditørens forfalne fordringer, er han berettiget til på betryggende måte å selge så meget av godset at hans samlede fordringer, inklusive omkostninger, dekkes. Speditøren skal, såvidt mulig, i god tid underrette oppdragsgiveren om de foranstaltninger som han akter å sette i verk for å selge godset.

 

 

SÆRSKILTE BESTEMMELSER

SPEDITØRENS ANSVAR SOM KONTRAKTSPART

§ 15

Speditøren er som kontraktspart ansvarlig i henhold til §§ 2 og 16–21 for tap, manko eller skade på gods som inntreffer fra godset overtas til transport og til det avleveres, samt for forsinkelse med hentingen eller avleveringen.

Hvis det av en eller annen grunn utenfor speditørens kontroll er eller blir umulig for speditøren å gjennom- føre oppdraget i tråd med de avtalte vilkårene, eller hvis omstendighetene hindrer speditøren i å levere godset etter godsets ankomst til stedet som er angitt for levering, har speditøren ansvar for godset i samsvar med § 6, 1. ledd, med mindre annen avtale er inngått med oppdragsgiveren.

§ 16

Ansvar oppstår ikke hvis tap, manko, skade eller fo sinkelse skyldes:

a) oppdragsgiverens feil eller forsømmelse,

b) håndtering, lasting, stuing, sikring eller lossing av gods foretatt av oppdragsgiveren eller noen som handler på hans vegne,

c) at godset lett tar skade på grunn av sin egen beskaffenhet, f.eks. ved brekkasje, lekkasje, selvantennelse, forråtnelse, rust, gjæring, fordamping eller følsomhet for kulde, varme eller fuktighet,

d) manglende eller mangelfull emballasje;

e) gal eller ufullstendig adressering eller merking av godset;

f) gale eller ufullstendige opplysninger om godset;

g) bruk av åpent transportutstyr, hvor dette er vanlig eller avtalt;

h) forhold som speditøren ikke kunne unngå og hvis følger han ikke kunne forebygge.

For penger, verdipapirer og andre verdisaker er speditøren bare ansvarlig når særskilt avtale er truffet om dette.

 

 

§ 17

Erstatning for tap eller manko av godset beregnes et- ter godsets fakturaverdi, hvis det ikke bevises at markedsprisen for, eller gjengs verdi av, gods av samme slag og beskaffenhet på tiden og stedet for speditørens overtagelse av godset, har vært en annen, under hensyntaken til at oppdragsgiveren må dokumentere at godset ikke har noen restverdi. Det ytes ikke erstatning for antikvitetsverdi, affeksjonsverdi eller annen spesiell verdi på godset.

Dessuten erstattes fraktomkostninger, tollavgifter og andre utlegg i forbindelse med transporten av det gods som er gått tapt. Utover dette er speditøren ikke pliktig til å yte noen erstatning, så som for tapt fortjeneste, tap av marked eller annet tap av hvilket slag det enn måtte være.

§ 18

Erstatning for skade på gods ytes med et beløp som motsvarer verdiforringelsen. Beløpet fremkommer ved at man av godsets verdi, etter regelen i § 17 første ledd, anvender den prosentsats som godset er forringet ved skaden. Dessuten erstattes i tilsvarende omfang omkostninger som nevnt i §17 annet ledd, første punktum, men ut over dette er speditøren ikke pliktig til å yte noen skadeserstatning.

§ 19

Forsinkelse

A. Dersom godset hentes, transporteres eller leveres for sent i henhold til § 7, første ledd, skal speditøren erstatte oppdragsgiveren slike direkte og rimelige omkostninger som ved tidspunktet for avtalens inngåelse kunne forutses som en sannsynlig følge av forsinkelsen, men høyst til et beløp som motsvarer den frakt eller annen betaling som er avtalt for oppdraget.

B. I tilfelle det er truffet avtale om transport med tids- løfte i samsvar med § 7, 2. ledd, skal speditøren, om ikke annet er avtalt, ved overskridelse av den avtalte transporttid, kreditere oppdragsgiveren den frakt eller annen betaling som er avtalt for transporten. Slik kreditering skal likevel ikke finne sted dersom forsinkelsen er oppstått på grunn av omstendigheter utenfor speditørens egen kontroll. Ved biltransporter innenfor Europa skal speditørens egen kontroll anses å omfatte

 

også handlinger, eller unnlatelse av handlinger, som kan kontrolleres av speditørens kontraktsmedhjelpere. Oppdragsgiveren skal anses å ha lidt et tap tilsvarende fraktbeløpet, dersom det ikke kan bevises at tapet er mindre. I sistnevnte tilfelle skal kreditering bare skje med det beløp som tilsvarer tapet.

§ 20

Totaltap ved forsinkelse

A. Oppdragsgiveren har rett til erstatning som om godset er gått tapt, hvis utlevering ikke kan skje:

– for internasjonale transporter på vei innen 30 dager etter utgangen av avtalt tid, eller dersom det ikke er avtalt noen tid, innen 60 dager fra godset ble mottatt til befordring

– for øvrige transporter innen 60 dager fra det tidspunkt godset burde ha kommet frem.

Oppdragsgiveren har dog ikke rett til erstatning som for totaltap, dersom speditøren innen ovenstående tidsfrister kan påvise at godset finnes i behold og kan utleveres til mottageren innen rimelig tid.

B. Ved feilmerking eller levering til feil bestemmelsessted, skal speditøren iverksette sine best rimelige tiltak for å frakte godset til sitt opprinnelige bestemmelsessted ved hjelp av samme eller lignende transportmidler som opprinnelig er avtalt eller som brukes av speditøren. Hvis speditøren av grunner som ligger innenfor speditørens kontroll forhindres i å levere godset til avtalt bestemmelsessted, skal speditøren kompensere oppdragsgiveren med godsets fulle verdi i samsvar med §§ 17 og 18 på det opprinnelig avtalte tidspunkt og sted, men er ikke ytterligere ansvarlig og bærer ikke eventuelle ytterligere kostnader knyttet til godset, uansett omstendigheter.

§ 21

A. For tap, manko eller skade på godset er speditørens ansvar begrenset til SDR 8,33 pr kilo bruttovekt for den del av godset som er tapt, mangler eller er skadet.

B. Ved forsinkelse ved henting, transport eller levering er speditørens ansvar begrenset til frakt- beløpet.

 

 

C. For alle andre tjenester er speditørens ansvar begrenset til SDR 100 000 for hvert oppdrag.

D. Hvis det er inngått en avtale om spesiell levering, kan kompensasjon for ytterligere bevist tap eller skade kreves, opp til den totale oppgitte verdi, uavhengig av erstatningen fastsatt i punkt A–C ovenfor.

E. Ved beregning av erstatning for tap, manko, skade og forsinkelse, og alle andre tap, skal prinsippene i §§ 17-20 gjelde tilsvarende. Speditøren er ikke forpliktet til å yte noen erstatning for eksempel for tapt arbeidsfortjeneste, tap av marked eller andre tap av hvilket slag det enn måtte være.

 

SPEDITØRENS ANSVAR SOM FORMIDLER

§ 22

Speditøren er ansvarlig for skade som følge av at han ikke har vist tilbørlig omsorg ved utførelsen av opp- draget. Speditøren er ikke ansvarlig for tredjepersons handlinger eller forsømmelser ved utførelse av trans- port, lasting, lossing, utlevering, fortolling, lagring, inkasso-oppdrag eller andre tjenester som er formidlet av speditøren. Ved vurderingen av om speditøren har handlet med aktsomhet skal det tas hensyn til hva speditøren visste eller burde ha visst om tredje- personen, samt hvilken informasjon som ble gitt av oppdragsgiveren om oppgavens karakter, samt andre opplysninger som har relevans for valg av en egnet tredjeperson. For penger, verdipapirer og verdigjenstander er speditøren bare ansvarlig når særskilt avtale er truffet om dette.

§ 23

Ved beregning av erstatning for tap, manko, skade og forsinkelse, og alt annet tap, gjelder prinsippene i §§ 17–21 tilsvarende.

§ 24

Speditørens ansvar for tjenester som nevnt i § 3 C er begrenset til SDR 50 000 for hvert oppdrag, og totalt SDR 500.000 ved en og samme hendelse .

Kompensasjonen skal imidlertid ikke overstige:

a) ved forsinkelse: den avtalte godtgjørelse for opp- draget,

 

b) ved tap, manko eller skade på godset: SDR 8.33 per kilo bruttovekt for den del av godset som er tapt, mangler eller er skadet,

c) for alle andre tap fem (5) ganger avtalt betaling for oppdraget.

 

LAGRING

§ 25

A. Ansvar for oppgaver som utføres av speditøren som kontraktspart, jfr § 3 B:

Speditøren skal i eget navn og for oppdragsgiverens regning, tegne forsikring for brann, vannskade og innbrudd, basert på godsets fakturaverdi ved innleveringen +10 %, såfremt oppdragsgiveren ikke skriftlig har gitt annen instruksjon. Med mindre oppdragsgiver har informert speditøren om godsets verdi, kan speditøren vurdere verdien. Oppdragsgiver bærer risikoen for feil ved en slik vurdering.

For tap, manko, eller skade på godset som ikke dekkes av forsikring, i henhold til overstående, eller når speditør ikke har tegnet slik forsikring, svarer speditøren for feil og forsømmelser med fastsettelse og begrensning av ansvaret som spesifisert i §§ 17–18 og 21. Speditørens ansvar i forhold til samtlige oppdrags- givere er begrenset til SDR 500 000 for skader som inntreffer ved ett og samme tilfelle.

For forsinkelse er speditøren ansvarlig i henhold til §§ 19-20 og 21 B.

B. Videre gjelder følgende:

1. Speditøren skal kontrollere og kvittere for mottatte hele kolli, men uten ansvar for innhold og skader som ikke er synlige. På oppdragsgiverens anmodning skal speditøren gjennomføre full opptelling av lageret.

I tilfelle hele kolli brytes etter mottagelsen, skal speditøren, når kolli er brutt, omgående reklamere feil og skader som han observerer eller burde ha observert.

Speditøren plikter å sørge for nødvendig utleveringskontroll.

2. Dersom oppdragsgiveren ikke har gitt særskilte instruksjoner vedrørende lagringen av godset, kan speditøren velge fritt mellom ulike oppbevaringsmåter, under forutsetning av at han utviser tilbørlig omsorg.

 

 

3. Hvis lagret gods på grunn av sin beskaffenhet kan skade eiendom eller person, plikter oppdragsgiveren omgående å ta ut godset.

4. Oppdragsgiveren skal senest ved innlagringen meddele speditøren til hvilken adresse meddelelser om godset skal sendes og hvorfra instruksjoner kan innhentes. Oppdragsgiveren plikter å underrette speditøren omgående ved eventuelle endringer.

C. Denne bestemmelsen gjelder ikke for lagring av gods jfr. § 16, 2. ledd.

 

OPPDRAGSGIVERENS ANSVAR

§ 26

Oppdragsgiveren er forpliktet til å holde speditøren skadesløs for skade eller tap som speditøren lider som følge av at:

a) opplysningene om godset eller informasjonen og dokumentene knyttet til oppdraget er uriktige, utydelige eller ufullstendige,

b) godset er mangelfullt emballert, merket eller deklarert, eller mangelfullt lastet, stuet eller sikret av oppdragsgiveren eller annen part som opptrer på hans vegne,

c) godset har slike skadevoldende egenskaper som speditøren ikke med rimelighet kunne forutse,

d) speditøren pålegges å betale toll eller offentlige av- gifter eller stille sikkerhet, med mindre slike forpliktelser skyldes speditørens feil eller forsømmelse,

e) godset er ulovlig, defekt, mangelfullt eller ikke forenlig med gjeldende regler eller forskrifter, mistenkes for å være eller er dokumentert å være i strid med en tredjeparts immaterielle eller industrielle rettigheter; eller nødvendige tillatelser ikke er på plass for import, eksport, håndtering, lagring eller trans- port av godset,

f) speditøren lider et direkte økonomisk tap, ilegges bøter eller straffer, pådrar seg administrative kostnader, pådrar seg tap eller skade knyttet til speditørens autorisasjoner eller lisenser.

Ved bedømmelsen av oppdragsgiverens ansvar ifølge punktene a) og b) skal det tas hensyn til om speditøren tross kjennskap til forholdene har godkjent eller

 

latt være å gjøre innvendinger til oppdragsgiverens tiltak vedrørende godset.

Oppdragsgiveren skal holde speditøren skadesløs, hvis speditøren i egenskap av befrakter under sjøtransport blir ansvarlig for å betale havaribidrag for oppdragsgiverens gods. Det samme gjelder dersom speditøren av andre grunner som er nevnt foran, utsettes for krav fra tredjemann.

 

REKLAMASJON OG TVISTER REKLAMASJON

§ 27

Reklamasjoner til speditøren skal fremsettes uten ugrunnet opphold.

Tap, skade eller manko som er synlig ved mottagelsen av godset, bør reklameres umiddelbart når godset tas imot. Skade eller manko som ikke er synlig ved mottagelsen av godset, skal reklameres senest syv (7) kalenderdager fra leveringsdato.

Dersom reklamasjonskrav ikke fremmes som beskrevet ovenfor, ligger bevisbyrden for at tapet av, forringelsen av eller skaden på godset oppsto mens godset var i speditørens varetekt, hos oppdragsgiver.

Reklamasjon som angår annet enn skade, manko eller tap av gods, skal finne sted innen fjorten (14) dager etter den dag da oppdragsgiveren fikk, eller burde ha fått, kjennskap til de forhold som kan begrunne speditørens ansvar. Oppdragsgiveren har tapt sin rett til søksmål dersom slik reklamasjon ikke har funnet sted.

Når avtale er truffet med speditøren om en bestemt transportmåte, eller hvis det er bevist at det har oppstått tap, skade, manko eller forsinkelse mens godset ble fraktet med et bestemt transportmiddel, skal gjeldende lovbestemmelser for transportmåte og allment forekommende transportvilkår gjelde i stedet, i den utstrekning disse avviker fra bestemmelsene i denne avtalens § 27.

 

FORELDELSE – gjelder bare i Danmark , Sverige og Finland

§ 28

Søksmål mot speditøren må, hvis retten til søksmål ikke skal forspilles, anlegges innen ett år.

 

 

Tiden skal regnes:

a) ved manko eller skade på gods, fra den dag godset utleveres til mottageren,

b) ved forsinkelse, totaltap eller annen skade, fra det tidspunkt da forsinkelsen, tapet eller annen skade tidligst kunne ha blitt konstatert,

c) i alle andre tilfeller fra det tidspunkt da forholdet kravet er basert på, tidligst kunne ha blitt konstatert.

Denne bestemmelse skal anvendes når speditøren har sitt forretningssted i Danmark, Finland eller Sverige.

Når avtale er truffet med speditøren om en bestemt transportmåte, eller hvis det er bevist at det har oppstått tap, skade, manko eller forsinkelse mens godset ble fraktet med et bestemt transportmiddel, skal gjel-

 

dende lovbestemmelser for transportmåte og allment forekommende transportvilkår gjelde i stedet, i den utstrekning disse avviker fra bestemmelsene i denne avtalens § 28.

 

TVISTELØSNING

§ 29

Ved tvist mellom speditøren og oppdragsgiver skal partene i første omgang forsøke å finne en løsning gjennom forhandlinger. Dersom partene ikke klarer å komme til en løsning via forhandlinger, skal tvisten avgjøres av de alminnelige domstolene der speditøren har sitt hovedkontor. Rettergangen skal være underlagt lovgivningen der speditøren har sitt hovedkontor.

 

 

TILLEGGSERKLÆRING FOR NORGE

 

Partene i Norge NHO LT og NHO/ Norsk Industri er enige om følgende bruk og forståelse av nye NSAB 2015:

Vedr. § 1: NSAB skal i Norge ikke kun gjelde eksklusivt for medlemmer. I henhold til § 1, 2 ledd er partene enige om at bestemmelsene også skal få anvendelse for virksomheter som ikke er medlemmer, tilsvarende tidligere praktisering.

Vedr. §§ 17 og 18: Under de nordiske forhandlingene om ny NSAB 2015, ble partene enige om at overgang av eiendomsrett til gods som blir erstattet fullt ut, er problematisk for transportkjøperne da de ikke ønsker at ødelagte varer skal komme ut for salg. Partene var også enige om at speditørens erstatningsansvar skulle begrenses, hvis det forelå en restverdi på godset. På den bakgrunn ble § 19 i NSAB 2000, som hjemlet rett for speditøren til å overta eiendomsrett til gods ved full erstatningsutbetaling, fjernet-samtidig som NSAB 2015 § 17, 1 ledd ble tillagt en bisetning om at oppdragsgiver må dokumentere at godset ikke har noen restverdi.

Restverdi kan en vare ha etter NSAB § 18, som omhandler skade på gods. Ved uenighet om restverdien har oppdragsgiveren bevisbyrden. I slike situasjoner anbefales bruk av uavhengig takstmann, som begge parter kan gi kommentarer til. En slik takst binder dog ingen av partene.